Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece 
Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτέμβρη 2011  

Η πολιτική  του Μνημονίου υπονομεύει το δικαίωμα στη θεραπεία, την α-
πεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη των τοξικοεξαρτημένων ατόμων. 
Η εξάρτηση από ουσίες είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυπαραγοντικό
φαινόμενο,  με βιολογικές,  ψυχολογικές και κοινωνικές συνιστώσες,  με δια-
χρονική εμφάνιση, που παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση σε περιόδους οικονο-
μικών και κοινωνικών κρίσεων όπως η σημερινή.   
Η σημερινή άθλια κατάσταση με τη λίστα αναμονής των χιλιάδων ατόμων
που συνήθως πεθαίνουν αβοήθητα, δεν μπορεί να συνεχιστεί.   
Η λειτουργία μονάδων χορήγησης υποκατάστατων μέσα στα δημόσια Νοσο-
κομεία είναι ένα μέτρο που θα μπορούσε – υπό προϋποθέσεις- να συμβάλλει
σε μια πιο ολοκληρωμένη   θεραπευτική προσέγγιση των τοξικοεξαρτημένων
ατόμων,  διασφαλίζοντας τη δυνατότητα,  σε όσους το επιθυμούν,  να εντα-
χθούν στη συνέχεια σε «στεγνά» προγράμματα απεξάρτησης.   
Δυστυχώς σήμερα,  σε εποχή ραγδαίας περικοπής των δημόσιων δαπανών
υγείας και κατεδάφισης του Κοινωνικού Κράτους, δεν υπάρχουν οι πολιτικές
αλλά ούτε οι επιστημονικές-λειτουργικές προϋποθέσεις  (δομές ολοκληρωμέ-
νης αντιμετώπισης της εξάρτησης,  αντιμετώπιση της συνοσηρότητας,  ψυχο-
κοινωνική υποστήριξη,  επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό)  
για να αποδώσει ουσιαστικά το μέτρο της χορήγησης υποκατάστατων μέσα
στο ΕΣΥ. Η εγκατάσταση μονάδων χορήγησης υποκατάστατων στα ήδη προ-
βληματικά νοσοκομεία,  κινδυνεύει να υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο τη
λειτουργία τους και να μετατρέψει τους τοξικοεξαρτημένους σε  «αποδιοπο-
μπαίους ασθενείς», εντείνοντας τις κοινωνικές διακρίσεις   και τον κοινωνικό
αποκλεισμό.  
Με δεδομένη την ασφυκτική έλλειψη προσωπικού και πόρων στο ΕΣΥ, καθώς
και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για περικοπή σχε-
δόν κατά 50% του εκτελούμενου προϋπολογισμού στις μονάδες του ΚΕΘΕΑ, 
του ΟΚΑΝΑ,  των Κέντρων Πρόληψης και των μονάδων του Προγράμματος
«Ψυχαργώς»,   ναρκοθετείται κάθε ουσιαστική παρέμβαση στον τομέα αυτό
και οδηγούνται  σε «λουκέτο»  όλα τα προγράμματα ψυχικής υγείας, απεξάρ-
τησης και κοινωνική επανένταξης.   
Η ΟΕΝΓΕ αγωνίζεται για το δικαίωμα σε δημόσια, δωρεάν και υψηλού επιπέ-
δου θεραπεία, απεξάρτηση και κοινωνική επανένταξη όλων των πολιτών που
την έχουν ανάγκη. Αυτό το δικαίωμα είναι συνάρτηση της γενικότερης φρο-
ντίδας της πολιτείας για τη Δημόσια Υγεία και  κατά συνέπεια  η πολιτική του
Μνημονίου το υπονομεύει πλήρως.   Οι υπουργικές εξαγγελίες περί  «εξάλει-
ψης της λίστας της ντροπής»,  απλώς αποτελούν κενή ρητορεία κοινωνικής
ευαισθησίας την ώρα που η κοινωνία δέχεται την πιο σκληρή επίθεση, ενώ
ταυτόχρονα αφήνουν ανοικτό το πεδίο στο  ιδιωτικό  κεφάλαιο της Υγείας για
κερδοφόρες επενδύσεις  στο χώρο αυτό.  
Η ΟΕΝΓΕ θα συντονίσει τη δράση της   με τα Σωματεία Εργαζομένων στις δο-
μές ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας    αλλά και με τους Συλλόγους  
των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης,  έτσι ώστε να μη
μείνει κανένας ψυχικά ασθενής και εξαρτημένος χωρίς αποτελεσματική θε-
ραπεία, υποστήριξη και φροντίδα.  
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου