Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΕΣΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ 21/2/2017

Σχετικά με την εγκύκλιο της 21/2/17 με τίτλο «Εξασφάλιση της συνέχισης της επιτηρούμενης φαρμακευτικής θεραπείας υποκατάστασης σε κλινικά μη συμμορφούμενους ασθενείς και άτομα που απομακρύνονται ακούσια από τις Θεραπευτικές Μονάδες»

Στην συνάντηση των Θεραπευτικών Ομάδων που συγκάλεσε η Επιστημονική Επιτροπή του Συλλόγου Εργαζομένων συζητήθηκε εκτενώς το περιεχόμενο της νέας Εγκυκλίου αλλά και η γενικότερη λειτουργία των μονάδων του Οργανισμού.

Όσο αφορά στην εγκύκλιο ακολούθως σημειώνονται περιληπτικά τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η συζήτηση και στα οποία σε γενικές γραμμές υπήρξε ομοφωνία:

1. Η ασάφεια του όρου «κλινικά μη συμμορφούμενα άτομα» (παρά τα αναφερόμενα παραδείγματα) είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα και ιδιαίτερα να εντείνει τις διαφορές στην καθημερινή πρακτική ανάμεσα στις διαφορετικές μονάδες. 

2. Η απόφαση της ακούσιας απομάκρυνσης για διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου, εξ ορισμού υποδηλώνει μεγάλο βαθμό δυσπροσαρμογής του ατόμου και ιδιαίτερα προβληματική συμπεριφορά. Η παραμονή των ατόμων αυτών μέχρι την υποβολή της ένστασης (5 ημέρες) και την συζήτηση της ένστασης στην Επιτροπή Ενστάσεων, στην μονάδα που έχει λάβει την απόφαση απομάκρυνσης, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις και να δυσκολέψει την λειτουργία της μονάδας, ενώ δεν αποκλείεται να αυξήσει την πίεση στον ασθενή και να τον θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Η χορήγηση του υποκατάστατου το διάστημα μέχρι να υποβληθεί και να «τελεσιδικήσει» η ένσταση, δεν πρέπει να γίνεται στην μονάδα που έχει λάβει την απόφαση απομάκρυνσης. 

3. Η ασάφεια της τελευταίας παραγράφου περί αναλογικότητας (με την ευρεία και τη στενή έννοια) είναι βέβαιο ότι θα δημιουργεί διαρκώς προβλήματα ερμηνείας, δεδομένου ότι τα κριτήρια είναι εξ ορισμού ασαφή και είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν από επόμενες διοικήσεις ή επιτροπές με σκοπό την διοικητική παρέμβαση στην θεραπευτική διαδικασία των μονάδων. 

4. Πολύ περισσότερο που τόσο η συγκεκριμένη εγκύκλιος, όσο και η προηγούμενη, μειώνουν σημαντικά τον ρόλο της θεραπευτικής (ή έστω της διεπιστημονικής) ομάδας, γεγονός το οποίο όχι μόνο φορτίζει το εργασιακό κλίμα εντός των μονάδων αλλά και στερεί τη λειτουργία της από την πολυφωνία, στοιχείο απαραίτητο για την θεραπευτική λειτουργία και αποτελεσματικότητα. 

5. Η εγκύκλιος δεν λύνει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη μεταβατική φάση: Τι θα γίνει με τα άτομα που απομακρύνθηκαν λίγο πριν την 1η εγκύκλιο και με τα άτομα που παραπέμφθηκαν στην ΜΑΠ από την έκδοση της 1ης εγκυκλίου μέχρι σήμερα;

Με την ευκαιρία επανερχόμαστε σε θέματα που έχουν συζητηθεί και στο παρελθόν, τα οποία θεωρούμε σημαντικά για την βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων του ΟΚΑΝΑ αλλά και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σε συνάρτηση με τον θεσμικά επιβεβλημένο ρόλο του στην αντιμετώπιση της εξάρτησης.

1. Ο τρόπος που μέχρι σήμερα έχει λειτουργήσει η ΜΑΠ πρέπει να αξιολογηθεί, τουλάχιστον όσον αφορά τον τρόπο εισαγωγής των ατόμων στις μονάδες. Ο ΟΚΑΝΑ χρειάζεται μια μονάδα υψηλής ανεκτικότητας και όχι ένα νέο ΚΥΕΠ.

2. Σε ένα οργανισμό στον οποίο υπάρχει ήδη η Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης (η οποία με μικρή ενίσχυση και ορισμένες αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ΜΕΨΥ), η δημιουργία νέας μονάδας μοιάζει πολυτέλεια, αν όχι υπερβολή. Πρόκειται για σπατάλη προσωπικού την στιγμή που οι μονάδες στενάζουν με 60 ασθενείς ανά θεραπευτή και λειτουργούν στα όρια τους.

3. Τα τελευταία δυο χρόνια δεν υπάρχει συνεχής δυνατότητα ουροληψιών γεγονός ανεπίτρεπτο για προγράμματα υποκατάστασης, με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, το πλαίσιο λειτουργίας του ίδιου του Οργανισμού, αλλά και τον μέχρι πριν δυο έτη τρόπο λειτουργίας των μονάδων του. 

4. Η χρήση ξηρών αντιδραστηρίων δεν επιτρέπεται να αποτελέσει τον μοναδικό τρόπο ελέγχου των ούρων, δεδομένου ότι ακόμη και στα Έντυπα Οδηγιών των Προϊόντων αναγράφεται με σαφήνεια και προβλέπεται ως υποχρεωτικός ο επανέλεγχος με ποσοτικό προσδιορισμό σε περίπτωση αμφισβήτησης του ποιοτικού αποτελέσματος. 

5. Ιδιαίτερος προβληματισμός εκφράζεται για την εγκυρότητα της αξιολόγησης των διαφόρων φάσεων θεραπείας τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα τοξικολογικού ελέγχου. Τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις μονάδες είναι εύκολο να αμφισβητηθούν στο βαθμό που δεν βασίζονται και σε τοξικολογικούς ελέγχους. 

6. Η ορθή εφαρμογή του Πλαισίου Λειτουργίας δεν ελέγχεται από κανένα με αποτέλεσμα να υπάρχει άνιση μεταχείριση των ασθενών αλλά και διατάραξη της λειτουργίας των μονάδων που προσπαθούν να εφαρμόσουν το πλαίσιο λειτουργίας. 

7. Η μείωση της βλάβης προϋποθέτει -εκτός από τη χορήγηση του υποκατάστατου- και παρεμβάσεις με στόχο τη σωματική υγεία των εξαρτημένων, ιδιαίτερα όσο αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών (AIDS, ηπατίτιδες, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και φυματίωση). Ο ΟΚΑΝΑ πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα τακτικού ελέγχου, με η χωρίς τη συνεργασία του ΕΣΥ, και να διασφαλίσει την πρόσβαση στη θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων. Ο κίνδυνος της επανεμφάνισης μιας επιδημικής έκρηξης ελλοχεύει και η ουσιαστική αδυναμία τακτικής επανεξέτασης των οροαρνητικών ατόμων δεν βοηθάει καθόλου στην έγκαιρη διάγνωση. 

Τέλος, μετά από την εμπειρία των πρόσφατων συναντήσεων των θεραπευτικών ομάδων, έγινε σαφές ότι η ανάγκη συνεύρεσης και συζήτησης του θεραπευτικού προσωπικού είναι πολύ μεγάλη. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να συνεχίσει η διαδικασία των συναντήσεων των εκπροσώπων των θεραπευτικών ομάδων των μονάδων (της Αθήνας αρχικά), ει δυνατόν σε μηνιαία τακτική βάση. Στην συνάντηση αυτή πρέπει να εντοπίζονται και να συζητούνται τα προβλήματα λειτουργίας των μονάδων και να προτείνονται πιθανές λύσεις, ενώ παράλληλα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για τον επαναπροσανατολισμό του Οργανισμού στις νέες συνθήκες. 


Σε κάθε περίπτωση τονίζεται για μια ακόμη φορά η ανάγκη υπεράσπισης του ρόλου της θεραπευτικής ομάδας και θεσμοθέτησης εξωτερικής εποπτείας, ως σημαντικά εργαλεία στήριξης του θεραπευτικού έργου του ΟΚΑΝΑ.

8 σχόλια:

 1. Μια «απάντηση» στο σχόλιο του κ. Κοκκώλη, που δημοσιεύτηκε στον blog του Συλλόγου (εντός των αγκυλών [..] τα σχόλια μου στο αρχικό κείμενο):
  «Η λέξη "έλλειψη" δεν υπάρχει στην οδηγία, η οποία δεν ήταν εγκύκλιος…
  [Είτε γράφεται είτε δεν γράφεται η λέξη στο κείμενο η συγκεκριμένη «οδηγία» προσπαθεί να διαχειριστεί με σαφήνεια μια κατάσταση έλλειψης. Οι τύποι έχουν σημασία όταν περιγράφουν μια πραγματικότητα, αλλιώς καταλήγουν ένα «άδειο πουκάμισο». Με άλλα λόγια ας μην παίζουμε με τις λέξεις και κοροϊδευόμαστε μεγάλοι άνθρωποι, άμα και επιστήμονες] και ζητήθηκε από αριθμό υπευθύνων μονάδων [δηλαδή δεν στάλθηκε σε όλους ή δεν ζητήθηκε από όλους;],
  "..οι οποίοι γνωρίζουν πως το απλό δισκίο βουπρενορφίνης μπορεί να χορηγηθεί και στο σπίτι και πως είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνο από τη μεθαδόνη και πως το χορηγούσαμε επί έτη (και εμείς και σε όλον τον κόσμο), πριν κυκλοφορήσει το συνδυασμένο δισκίο, το οποίο απλώς προσφέρει αυξημένη –αλλά και όχι πλήρη- ασφάλεια.
  [1. Τα επιστημονικά δεδομένα λένε ακριβώς αυτό: ότι είναι πιο ασφαλές να παίρνει κανείς το συνδυασμένο δισκίο από το να παίρνει το απλό. Ακριβώς για το λόγο αυτό οφείλει ο οργανισμός να χορηγεί το συνδυασμένο δισκίο. Όταν δεν το έχει και δίνει ένα λιγότερο ασφαλές φάρμακο τότε προκύπτει αυξημένη επικινδυνότητα. Επιστημονικά «κουκιά μετρημένα».
  2. Τι θα πει «αριθμός υπευθύνων μονάδων οι οποίοι γνωρίζουν πως…»; Δηλαδή δεν γνωρίζουν όλοι οι υπεύθυνοι όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν; Και αν ναι, τι κάνει η Διεύθυνση Εφαρμογής για αυτό; Πότε και με ποιο τρόπο θα μάθουν αυτοί που «δεν γνωρίζουν»;]
  Όποιος γνωρίζει άλλα δεδομένα, παρακαλώ να μας τα διδάξει στο αμφιθέατρο, ή να τα ανακοινώσει σε ένα περιοδικό ή ένα συνέδριο, ή ακόμη και σε ένα δικαστήριο. Θα παραστώ ευχαρίστως οπουδήποτε για να κάνουμε μια γόνιμη και εξαντλητική συζήτηση επί του θέματος, φθάνει ο αντιπαραθέτων να είναι κάποιος ειδικός κλινικός ιατρός, ώστε να μην ευτελίζουμε το θέμα αυτό περαιτέρω.
  [Αγαπητέ γιατρέ, σε ένα Οργανισμό με τόσο μεγάλη ποικιλία επιστημονικού προσωπικού, στον οποίο οι επιπτώσεις των φαρμακευτικών παρεμβάσεων των ιατρών μπορεί να αφορούν επιστημονικά πεδία στα οποία ο ίδιος έχει μερική ή πλήρη άγνοια (κοινωνικές συμπεριφορές, παραβατικότητα κλπ) το να περιορίζεις τη συζήτηση στους «ειδικούς κλινικούς ιατρούς», εκτός από άκομψο, είναι αντιεπιστημονικό και αναποτελεσματικό. Σε προσωπικό επίπεδο δε, καταδεικνύει άτομο του οποίου το μεγαλύτερο επίτευγμα πραγματοποιήθηκε όταν «έγραψε καλά» στις Πανελλήνιες σε ηλικία 17 ετών. Από τότε πέρασε πολύς καιρός και καλό είναι μερικοί γιατροί να καταλάβουν επιτέλους ότι είναι κοινοί θνητοί και ότι βοηθούν πραγματικά τους ασθενείς τους όταν συνεργάζονται και συνομιλούν τόσο με τον ασθενή όσο και με τους άλλους (επιστήμονες και μη). Ιδιαίτερα δε για όσους γιατρούς τυχαίνει να είναι και σε διοικητικές θέσεις ευθύνης σε έναν οργανισμό όπως ο ΟΚΑΝΑ καλύτερα «χαμηλά τη μπάλα» και μακριά από τέτοια φάουλ…]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συνέχεια από το προηγούμενο…
  «Παρακαλώ πολύ να μην επινοείτε πράγματα και να μην τα βάζετε στο στόμα μου, τη στιγμή μάλιστα που έκανα συνάντηση με την Επιστημονική Επιτροπή του Συλλόγου για την ενημέρωση του προσωπικού και καμμία τέτοια ενημέρωση δεν αναρτήθηκε εδώ ημέρες τώρα, παρ' όλη την παράκλησή μου να αναρτηθεί. [Αναρτήθηκε όμως ενημέρωση από την ΑρΣυ. Υπάρχει εκεί κάποια ανακρίβεια που θα ήθελες να επισημάνεις; Και αν ναι ποια;]
  Και επί τη ευκαιρία, να συγχαρώ όσους συναδέλφους αντιμετώπισαν τις όσες γνωστές δυσκολίες αντιμετωπίζουμε επί μία περίπου δωδεκαετία στις μονάδες υποκατάστασης με σοβαρότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό, αποφεύγοντας φαινόμενα σαν το πρόσφατο, μέσω γνωστών, απλών και αποτελεσματικών μεθόδων που κάθε ευσυνείδητος εργαζόμενος γνωρίζει και εφαρμόζει (μεταξύ των οποίων και τρία τουλάχιστον μέλη του ΔΣ του συλλόγου), όπως η άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον προϊστάμενο και το αρμόδιο τμήμα και ο δανεισμός υλικού από άλλη μονάδα. [Δηλαδή τα 18 έγγραφα που λέγεται ότι στάλθηκαν από τον υπεύθυνο της μονάδας του Ηρακλείου δεν δείχνουν «σοβαρότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό»; Προτείνεται κάποια νέα μέθοδος επικοινωνίας με τη Διοίκηση; Ο δανεισμός υλικού από άλλη μονάδα -πρέπει να- γίνεται με «τηλεφωνικές επικοινωνίες»; Τι καινοφανείς -άμα και επικίνδυνες- διαδικασίες είναι αυτές για ένα ναρκωτικό φάρμακο;]
  Για την κάλυψη αυτών των αθόρυβων επαγγελματιών κυκλοφόρησε η οδηγία και αν επιτύγχανε κανείς να με αποτρέψει από την προστασία τους, προκειμένου να μη γίνομαι ακουσίως μέλος του προεκλογικού τσίρκου, θα τους άφηνε αυτός να φέρουν το βάρος των αποφάσεων ολομόναχοι. Θα επιθυμούσα ουδέποτε να συμβεί αυτό.
  [αν καταλαβαίνω καλά στο σημείο αυτό ομολογείται ότι ζητήθηκε από τις μονάδες να γίνει κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, και για να μη μείνουν ακάλυπτοι οι «αθόρυβοι επαγγελματίες» κυκλοφόρησε η οδηγία, η οποία όμως σε εξέθεσε στο -κατά τη γνώμη μου προς το παρόν υποτονικό- «προεκλογικό τσίρκο». Αυτό αγαπητέ Κώστα δεν είναι αυτοθυσία. Αυτό είναι η δουλειά σου. Μάλλον η δουλειά σου είναι να μη φτάνουν καν τα πράγματα εκεί όπου χρειάζεται να καλυφτούν οι «αθόρυβοι επαγγελματίες», αλλά να γίνονται έτσι τα πράγματα ώστε ούτε οι θορυβώδεις να βρίσκουν έδαφος να κάνουν θόρυβο, ούτε οι ασυνείδητοι να μπορούν να δράσουν ασυνείδητα. Για το λόγο αυτό βρίσκεσαι εκεί που βρίσκεσαι και όχι γιατί είσαι γιατρός, ούτε γιατί είσαι ψηλός.)
  Με συγχωρείς για την μακροσκελή απάντηση. Επίσης με συγχωρείς για την ανωνυμία, αλλά δεν μπορώ να σηκώσω το βάρος της επωνυμίας στις μικρές μου πλάτες. Παρόλο αυτά έχω άποψη και αισθάνομαι την ανάγκη να τη μοιραστώ με τους συναδέλφους. Και αφού ο Οργανισμός δεν μου δίνει την ευκαιρία να την πω πουθενά, χρησιμοποιώ αυτό το blog που μου δίνει -έστω στρεβλά- αυτή τη δυνατότητα.
  Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δε σε ξέρω. Αλλά σέβομαι με όλη τη σημασία της λέξης όσα διαγεύστατα και σαφέστατα έγραψες.
  Θα ήθελα να σε γνώριζα, μπας και αρχίζαμε να οργανωνόμαστε κάποιοι/ες για να αλλάξουμε ό,τι μπορούμε και να σώσουμε ό,τι μπορούμε σε αυτόν τον πολύπαθο ΟΚΑΝΑ.
  Σε κάθε περίπτωση δε νομίζω να πάρεις καμιά σοβαρή απάντηση από εκεί που θα πρεπε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι στοίχημα βάζεις ότι την/τον γνωρίζεις ήδη;

   Διαγραφή
  2. Εξαρτάται. με τι απόδοση;

   Διαγραφή
  3. Όντως, τον γνωρίζω.
   Βρε Αλέξη... βρε Αλέξη!!! Καλά μας τα έγραψες, αλλά... αν εσύ δε μπορείς να σηκώσεις το βάρος της επωνυμίας στις μικρές σου πλάτες.. τι να πούμε τότε εμείς οι κοινοί θνητοί.. Αν ακόμα κι εσύ φοβάσαι να τα πεις επώνυμα, τότε ο τραμπουκισμός στον ΟΚΑΝΑ δεν έχει προηγούμενο..
   Βρε Αλέξη.. Αχ βρε Αλέξη!!!

   Διαγραφή
 4. Να ρωτήσω κάτι ως φιλοθέαμον κοινό;
  Σήμερα στα κεντρικά τι έργο θα ανεβάσετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. "Ο συμπαθής (?) Οδοντίατρος και το αγωνιστικό (κρίμα τα ρεπό του) ΠΑΜΕ σε αναζήτηση ημερομηνιών" #157(to be continued)...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή