Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

ΓIA ΟΣΟΥΣ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ο ΣΑΧΛ___ΡΑΣ

Ο σοφός Σολομώντας και οι δυο μητέρες

    16 Τότε ὤφθησαν δύο γυναῖκες πόρναι τῷ βασιλεῖ καὶ ἔστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ. 17 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ μία· ἐν ἐμοί, κύριε· ἐγὼ καὶ ἡ γυνὴ αὕτη ᾠκοῦμεν ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ ἐτέκομεν ἐν τῷ οἴκῳ. 18 καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ τεκούσης μου, ἔτεκε καὶ ἡ γυνὴ αὕτη· καὶ ἡμεῖς κατὰ τὸ αὐτό, καὶ οὐκ ἔστιν οὐθεὶς μεθ᾿ ἡμῶν πάρεξ ἀμφοτέρων ἡμῶν ἐν τῷ οἴκῳ. 19 καὶ ἀπέθανεν ὁ υἱὸς τῆς γυναικὸς ταύτης τὴν νύκτα, ὡς ἐπεκοιμήθη ἐπ᾿ αὐτόν· 20 καὶ ἀνέστη μέσης τῆς νυκτὸς καὶ ἔλαβε τὸν υἱόν μου ἐκ τῶν ἀγκαλῶν μου καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐν τῷ κόλπῳ αὐτῆς καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν τεθνηκότα ἐκοίμισεν ἐν τῷ κόλπῳ μου. 21 καὶ ἀνέστην τὸ πρωΐ θηλάσαι τὸν υἱόν μου, καὶ ἐκεῖνος ἦν τεθνηκώς· καὶ ἰδοὺ κατενόησα αὐτὸν πρωΐ, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ὁ υἱός μου, ὃν ἔτεκον. 22 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ ἡ ἑτέρα· οὐχί, ἀλλὰ ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, ὁ δὲ υἱός σου ὁ τεθνηκώς. καὶ ἐλάλησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 23 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς αὐταῖς· σὺ λέγεις· οὗτος ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, καὶ ὁ υἱὸς ταύτης ὁ τεθνηκώς. καὶ σὺ λέγεις· οὐχί, ἀλλὰ ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, καὶ ὁ υἱός σου ὁ τεθνηκώς. 24 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς· λάβετέ μοι μάχαιραν· καὶ προσήνεγκαν τὴν μάχαιραν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 25 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς· διέλετε τὸ παιδίον τὸ ζῶν τὸ θηλάζον εἰς δύο καὶ δότε τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ. 26 καὶ ἀπεκρίθη ἡ γυνή, ἧς ἦν ὁ υἱὸς ὁ ζῶν, καὶ εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι ἐταράχθη ἡ μήτρα αὐτῆς ἐπὶ τῷ υἱῷ αὐτῆς, καὶ εἶπεν· ἐν ἐμοί, κύριε, δότε αὐτῇ τὸ παιδίον καὶ θανάτῳ μὴ θανατώσητε αὐτό·
καὶ αὕτη εἶπε· μήτε ἐμοὶ μήτε αὐτῇ ἔστω, διέλετε. 27 καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπε· δότε τὸ παιδίον τῇ εἰπούσῃ· δότε αὐτῇ αὐτὸ καὶ θανάτῳ μὴ θανατώσητε αὐτό· αὕτη ἡ μήτηρ αὐτοῦ. 28 καὶ ἤκουσαν πᾶς Ἰσραὴλ τὸ κρίμα τοῦτο, ὃ ἔκρινεν ὁ βασιλεύς, καὶ ἐφοβήθησαν ἀπὸ προσώπου τοῦ βασιλέως, ὅτι εἶδον ὅτι φρόνησις Θεοῦ ἐν αὐτῷ τοῦ ποιεῖν δικαίωμα. (Βασιλειών Γ', 3, 16-28)    

Μετάφραση
Τότε φάνηκαν δυο γυναίκες πόρνες και παρουσιάστηκαν στο βασιλιά. Και είπε η πρώτη: «Κύριε, εγώ και αυτή η γυναίκα κατοικούμε στο ίδιο σπίτι και γεννήσαμε σ’ αυτό το σπίτι. Και την τρίτη ημέρα αφού γέννησα εγώ, γέννησε κι αυτή η γυναίκα. Και ήμασταν οι δυο μας και δεν υπήρχε κανείς μαζί μας στο σπίτι, εκτός από μας τις δύο. Και τη νύχτα πέθανε ο γιος αυτής της γυναίκας, επειδή αποκοιμήθηκε και τον πλάκωσε· κι αυτή σηκώθηκε τα μεσάνυχτα, πήρε το γιο μου από την αγκαλιά μου και τον έβαλε στον κόρφο της, ενώ το γιο της το νεκρό τον έβαλε στον κόρφο μου· και σηκώθηκα το πρωί, για να θηλάσω το γιο μου, αλλά ήταν νεκρός· αφού το πρωί τον παρατήρησα καλά, κατάλαβα πως δεν ήταν ο γιος μου που είχα γεννήσει.» Και η δεύτερη γυναίκα είπε: «Όχι, αλλ' ο ζωντανός είναι ο γιος μου, ενώ ο νεκρός είναι ο γιος σου.» Κι εκείνη είπε: «Όχι, ο δικός μου γιος ζούσε, ο δικός σου είναι νεκρός.»Έτσι μίλησαν μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε: «Εσύ λες: Αυτός ο ζωντανός είναι ο γιος μου, ενώ ο γιος αυτής είναι νεκρός· κι η άλλη λέει τα αντίθετα.» Και ο βασιλιάς είπε: «Φέρτε μου ένα μαχαίρι». Και έφεραν το μαχαίρι μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε: «Χωρίστε το ζωντανό παιδί που θηλάζει στα δύο, και δώστε
το μισό στη μία, και το άλλο μισό στην άλλη.» Τότε, η γυναίκα της οποίας ήταν ο ζωντανός γιος, αποκρίθηκε στον βασιλιά -επειδή σπλαχνίστηκε το γιο της- και είπε: «Κύριε, δώστε το παιδί σ' αυτή και μη το θανατώσετε με κανέναν τρόπο.» Η άλλη όμως είπε: «Ούτε δικό μου ας είναι, ούτε δικό της· διαμελίστε το.» Και αποκρίθηκε ο βασιλιάς και είπε: «Δώστε το ζωντανό παιδί σ' αυτή που μίλησε πρώτη και μη το θανατώσετε με κανέναν τρόπο· αυτή είναι η μητέρα του.» Και όλος ο Ισραηλιτικός λαός άκουσε για την κρίση του βασιλιά και φοβήθηκε το βασιλιά· επειδή είδαν ότι υπήρχε μέσα του η σοφία του Θεού, για να κάνει κρίση.

Για όσους δεν κατάλαβαν
Για όλους εμάς στην Αριστερή Συσπείρωση η διαφύλαξη του κύρους των διαδικασιών του Συλλόγου Εργαζομένων είναι το Α και το Ω. Πηγάζει από την συνείδηση μας ως εργαζόμενοι και συμπυκνώνει την αδιαπραγμάτευτη εμπιστοσύνη μας στη συλλογική δράση αλλά και στην αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος.
Προτιμούμε, λοιπόν, να υποστούμε τη συμμετοχή στις εκλογές ενός σαχ----άρα και της κουστωδίας των ασχέτων του (που αν δεν είναι αφελείς κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν εξίσου σαχ-----άρες), παρά να επιτρέψουμε σε δικαστές και μπάτσους να εισβάλλουν στον χώρο της συνδικαλιστικής μας δράσης και να γνωμοδοτούν για την νομιμότητα των ολοφάνερα σύμφωνων με το καταστατικό διαδικασιών μας.   


10 σχόλια:

 1. Κάπου μπερδευτήκατε μάλλον! (οι συνέπειες της πολύχρονης εργασίας στο συγκεκριμένο πεδίο....υπάρχουν δυστυχώς..για όλους μας..χάνουμε την απλή τεράγωνη λογική..)
  Αν η διαφύλαξη του κύρους των διαδικασιών είναι το α και το ω, ΤΟΤΕ μένει κανείς αταλάντευτος και δεν επιτρέπει σε κανέναν σαχ... που τις αμφισβητεί και προσπαθεί να τις ακυρώσει , να τού περάσει! Δυστυχώς αυτή είναι η μόνη σταθερά και τα υπόλοιπα περί μπάτσων ακούγονται τόσο εφηβικά......
  Και επιτρέψτε μου επίσης...η αναφορά στον Σολομώντα κόντευε να μπει στο φάσμα του μεγαλείου....ε όχι και για ιστορίες - σαχλαμάρες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έκλεψε τη σφραγίδα του ΔΣ. Έκλεψε τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής. Δεν λέει να εγκαταλείψει το ταμείο του συλλόγου τα τελευταία 10 χρόνια σε κανέναν αλλο. Εκβιάζει το σύλλογο με δικολαβικά κόλπα και δικαστικές προσφυγές. Αυτος δεν είναι συνδικαλιστης. Ο Αλ Καπόνε αυτοπροσώπως είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αμέ! Οι υπόλοιποι όμως...τι είναι; σοβαροί συνδικαλιστές; ή χε...ένοι από τον Αλ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εκπληκτικο.Ερωτηματα μαχαιριες.Πλουσιος λογος,με επιχειρηματα.Τελικα εσυ εισαι Μιχαλακη,η μηπως καποιος αλλος γελοιος φιλος σου?

   Διαγραφή
 4. Σιγά μην σκίσετε καμιά καλτσοδέτα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Έτσι ξεφτυλίζονται οι διαδικασίες, οι εκλογές είναι κάθε 3 χρόνια ή έτη και όχι οπότε μας καπνίσει.
  Φαντασθείτε, ο άλλος είναι εκπρόθεσμος και ζητά την ψήφο μας, τι θα κάνει εάν εκλεγεί;
  Τέλος, εμείς οι ίδιοι εκθρέφουμε τέτοια φαινόμενα. Ας κάνει όσες μηνύσεις θέλει ο καθείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Προτείνω να αφησουμε τους/τις σαχλαμάρες και να σκεφτούμε τι εγινε όλη την προηγούμενη περίοδο, ποια στάση κράτησαν αυτοί που είχαμε εκλέξει και ποιους εμπιστευόμαστε για το μέλλον. Τόσο απλά....
  granma

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το να υπάρχει ένας σύλλογος εργαζομένων που θα ενδιαφέρεται για το καλό των εργαζομένων, των θεραπευομένων και του Οργανισμού γενικότερα, δεν είναι θέμα κομματικής παράταξης....Είναι θέμα ενδιαφέροντος και νοιαξίματος.....Το να τσακώνεστε μεταξύ σας είναι τουλάχιστον ανούσιο και λυπηρό....!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. επειδή μετράει η στάση (και η κρίση) όλων όσων θέλουν ψήφο> συνεχώς, στο καθε τι και μέχρι τελευταία στιγμή>γι'αυτό granma κάποιοι (πόσοι;θα φανεί) δεν εμπιστεύονται για το μέλλον κανέναν από τους ανακυκλώσιμους όλων των παρατάξεων και αποχρώσεων.
  Τόσο απλά....
  c.e.s.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ανώνυμε 19/2 7.52 πόσο συγκινούμαι πού βλέπω νέους/ες με τόση λαχτάρα να αναζητούν τον πλούσιο λόγο...τα επιχειρήματα...τι αγαλίαση μου δωσες!πόση αισιοδοξία για το μέλλον....υπάρχει ελπίδα τελικά!δεν χάθηκαν τα νιάτα της πατρίδος μας.ΕΥΓΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή